Lainvoimaisen asian uudelleenkäsittely

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta selvittää kaikkien valtakunnallisten työehtosopimusten edustavuuden sopimuskausittain viran puolesta.

Lautakunnan päätöksen tultua lainvoimaiseksi voi se, jolla on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 10 §:n mukaan valitusoikeus, vaatia kirjallisella hakemuksella yleissitovuuden vahvistamisasian uudelleen käsittelyä. Asian uudelleenkäsittelyä voivat vaatia asianomaisen työehtosopimuksen tehneet sekä siihen jälkeenpäin yhtyneet työnantaja- ja työntekijäyhdistykset kukin erikseen. Asian uudelleenkäsittelyä voi vaatia myös sellainen työnantaja ja työntekijä, jonka oikeusasema työsuhteessa riippuu työehtosopimuksen yleissitovuudesta.

Hakemuksessa on osoitettava, että työehtosopimuksen vahvistamisen edellytyksissä on tapahtunut olennaisia muutoksia. Hakemuksen johdosta lautakunta antaa päätöksen, johon on mahdollisuus hakea muutosta kirjallisella valituksella työtuomioistuimelta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan 2007:21, että työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätöstä koskevan purkuhakemuksen tutkiminen ei kuulunut korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan.

13.05.2013