Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Muutosta tähän päätökseen haetaan työtuomioistuimelta kirjallisella valituksella. Vali­tuskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnalle.

Valitusoikeus

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain (56/2001) 10 §:n mukaan työehtosopimuksen tehneillä sekä siihen jälkeenpäin yhtyneillä työnantaja- ja työntekijä­yhdistyksillä, kullakin erikseen sekä sillä työnantajalla tai työntekijällä, jonka oikeusasema työsuhteessa riippuu työehtosopimuksen yleissitovuudesta, on oikeus valittaa työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan tekemästä työehtosopimuksen yleissitovuutta koskevasta päätöksestä.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Valitusaikaa laskettaessa julkaisemispäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan nimi ja kotikunta
  • päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
  • peruste, jolla valittaja katsoo itsellään olevan valitusoikeuden
  • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos sähköisesti toimitetussa valituskirjelmässä on tiedot lähettäjästä, sitä ei tarvitse erikseen allekirjoittaa, jollei viranomainen toisin määrää.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

  • asiamiehen valtakirja, paitsi jos sähköisesti toimitetussa asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta.
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi toimittaa lautakunnalle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, taikka sähköpostitse.  Muutoin kuin postitse tai sähköisesti  toimitettava valituskirjelmä viedään sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon. Valituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon aukioloaika on kello 8.00 ‑ 16.15.

  • postiosoite:  PL 33, 00023 Valtioneuvosto  
  • käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
  • puhelin vaihde: 0295 16001, ohivalinta  02951 63386
  • sähköposti: tyoehtosopimukset.stm[at]gov.fi

1/2017

23.03.2017