VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Muutosta tähän päätökseen haetaan työtuomioistuimelta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnalle.

Valitusoikeus
Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain (56/2001) 10 §:n mukaan työehtosopimuksen tehneillä sekä siihen jälkeenpäin yhtyneillä työnantaja- ja työntekijäyhdistyksillä, kullakin erikseen sekä sillä työnantajalla tai työntekijällä, jonka oikeusasema työsuhteessa riippuu työehtosopimuksen yleissitovuudesta, on oikeus valittaa työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan tekemästä työehtosopimuksen yleissitovuutta koskevasta päätöksestä.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Valitusaikaa laskettaessa julkaisemispäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö
​​​​​​​Valituskirjelmässä on ilmoitettava

​​​​​​​- päätös, johon haetaan muutosta

​​​​​​​- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan

​​​​​​​- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

​​​​​​​- valittajan nimi, kotikunta ja puhelinnumero

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.
​​​​​​​Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa, asiamiehensä tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustajansa taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

​​​​​​​Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä työtuomiotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet
​​​​​​​Valituskirjelmään on liitettävä

​​​​​​​- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

- asiamiehen valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Valituskirjelmän toimittaminen perille
​​​​​​​Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Muutoin kuin postitse tai sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä toimitettava valituskirjelmä viedään sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 8.00–16.15. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on sosiaali- ja terveysministeriön käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteystiedot:
​​​​​​​postiosoite      PL 33, 00023 Valtioneuvosto

​​​​​​​käyntiosoite    Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki

​​​​​​​puhelin           vaihde 0295 16001, ohivalinta 02951 63386

sähköposti      [email protected]

Oikeudenkäyntimaksu
​​​​​​​Asian käsittelystä työtuomioistuimessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 2 120 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 530 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

02/2022