Lautakunnan tehtävät

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan tehtävänä on vahvistaa, mitkä työehtosopimukset ovat työsopimuslaissa tai merityösopimuslaissa tarkoitetulla tavalla yleissitovia ja mitkä ovat yleissitovuutta vailla. Yleissitovuutta koskevat päätökset, yleissitovat työehtosopimukset ja yleissitovien työehtosopimusten käännökset toiselle kansalliskielelle julkaistaan valtion säädöstietopankki Finlexissä.

Vaikka työehtosopimukset tehdään sopimuskaudeksi kerrallaan, niitä koskevia vahvistamispäätöksiä ei tehdä sopimuskausittain. Kun uudeksi sopimuskaudeksi tehtyä työehtosopimusta on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetussa laissa tarkoitetussa mielessä pidettävä samana kuin sitä, jota aikaisempi päätös koskee, ei uutta päätöstä yleensä ole tarpeen tehdä. Yleissitovuutta koskeva päätös on voimassa kunnes lautakunta on uudelleen käsittelyä koskevasta hakemuksesta tai oma-aloitteisesti päättänyt toisin tai kunnes työtuomioistuin on käsitellyt lautakunnan uutta päätöstä koskevan valituksen.

Työehtosopimuskentässä tapahtuvien muutosten vuoksi vahvistamislautakunta joutuu harkitsemaan, onko vahvistamisen edellytyksissä tai työehtosopimusten yksilöinnissä tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät lautakunnan käsittelyä. Uutta käsittelyä edellyttää työehtosopimuksen soveltamisalan muuttuminen ja sopimusosapuolten vaihtuminen. Silloin kun soveltamisala muuttuu tai osapuolet vaihtuvat, sopimusta ei voida enää pitää sinä samana, jota aikaisempi päätös koski. Näiden lisäksi esimerkiksi kokonaan uudet ja entisistä sopimuksista yhdistetyt työehtosopimukset edellyttävät uusien vahvistamispäätösten tekemistä.

Jotta lautakunta pystyy asianmukaisesti seuraamaan työmarkkinoilla tapahtuvaa kehitystä ja työehtosopimusten yleissitovuuden kannalta merkittäviä muutoksia, selvitetään kaikkien valtakunnallisten työehtosopimusten edustavuus sopimuskausittain samaan tapaan kuin sopimusta ensimmäistä kertaa tarkasteltaessa. Kun oleellisia muutoksia ei ole tapahtunut, vahvistamislautakunta toteaa tämän, eikä työehtosopimuksen yleissitovuudesta anneta uutta päätöstä. Sopimuksen osapuolen tai soveltamisalan muututtua vähänkin työehtosopimuksen yleissitovuudesta annetaan uusi päätös.

Vahvistamislautakunnan päätökseen haetaan muutosta työtuomioistuimelta valittamalla. Valitus toimitetaan vahvistamislautakunnalle, joka toimittaa sen sekä valituksesta antamansa lausunnon työtuomioistuimelle.

Vahvistamislautakunnan tehtävänä on ollut 1.10.2011 lukien huolehtia siitä, että yleissitovat työehtosopimukset julkaistaan joko suomen tai ruotsin kielellä ja käännöksenä toisella kansalliskielellä. Jos sopijapuolet eivät tee työehtosopimusta sekä suomeksi että ruotsiksi, lautakunta käännättää työehtosopimuksen ja julkaisee käännöksen Finlexissä.

14.05.2013