Työehtosopimuksen kääntäminen

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta julkaisee alkuperäisen työehtosopimuksen suomeksi ja ruotsiksi Finlexissä. Elleivät sopijapuolet ole tehneet työehtosopimusta kummallakin kansalliskielellä, lautakunta käännättää sopimuksen ja julkaisee käännöksen. Vain yleissitovia työehtosopimuksia käännätetään ja julkaistaan.

Työehtosopimus toimitetaan ministeriölle pdf-muodossa.

Käännöksen valmistuttua vahvistamislautakunta toimittaa sen sopijapuolille tarkistettavaksi. Mahdolliset korjaus- tai parannusehdotukset tulee esittää kahden kuukauden kuluessa tästä tiedoksiannosta. Muiden kuin yksiselitteisten kirjoitusvirheiden korjaaminen edellyttää, että kaikki sopijaliitot ovat esittäneet kyseistä muutosta. Sopijapuolia pyydetään toimittamaan mahdolliset korjausehdotukset yhteisenä kannanottona. Kaikkien sopijapuolten yksimielisesti kahden kuukauden kuluessa esittämät korjausehdotukset otetaan julkaistavassa käännöksessä huomioon sellaisenaan. Vahvistamislautakunta julkaisee lopullisen käännöksen pdf-muotoisena Finlexissä.