Muutoksenhaku

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätökseen haetaan muutosta siten kuin työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetussa laissa (56/2001) ja työtuomioistuimesta annetussa laissa on säädetty (646/1974).

28.02.2013