Besväranvisning

Besvärsmyndighet

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen genom ett skriftligt besvär. Besvärsskriften skall riktas till besvärsmyndighet och den skall lämnas till nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan inom besvärstiden.

Besvärsrätt

Enligt 10 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001) har den som ingått kollektivavtalet i fråga samt de arbetsgivar- och arbetstagarföreningar som senare har anslutit sig till avtalet, var och en särskilt, samt varje arbetsgivare eller arbetstagare vars rättsliga ställning i ett anställningsförhållande är beroende av kollektivavtalets allmänt bindande verkan rätt att anföra besvär över beslutet om kollektivavtalets allmänt bindande verkan fattat av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan.

Besvärstid

Besvär skall anföras inom 30 dagar från att beslutet publicerats i Officiella tidningen. Själva publiceringsdagen räknas inte in i dessa 30 dagar. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden ännu följande vardag.

Besvärets innehåll

I besvärsskriften skall uppges

  • ändringssökandens namn och hemkommun
  • det beslut i vilket ändring söks, till vilka delar ändrings söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas
  • de grunder på vilka den ändringssökande anser sig ha besvärsrätt
  • den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besväret, skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. Om det i besvärsskriften som har sänts i elektronisk form anges uppgifterna om sändaren behöver besvärsskriften inte särskilt undertecknas, om myndigheten inte annat bestämmer.

Bilagor till besvärsskriften

Till besvärsskriften skall fogas

  • ombudets fullmakt, om besvärsskriften som har sänts i elektronisk form inte innehåller utredning om ombudets befogenhet
  • handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats myndigheten.

Hur besvärsskriften skall lämnas in

Besvärsskriften kan lämnas in till nämnden personligen, av ett befullmäktigat ombud, besvärsskriften kan sändas genom bud, med post eller som elektronisk post. En besvärsskrift som sänds på annat sätt än med post eller som elektronisk post skall föras till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor. Försändelsen av besvärsskriften sker på avsändarens ansvar. Besvärsskriften skall komma fram senast den sista dagen av den utsatta tiden före tjänstetidens slut. Registratorskontoret vid social- och hälsovårdsministeriet är öppet kl. 8.00-16.15.

postadress  Box 33, 00023 Statsrådet 
besöksadress      Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors
telefon    växel 0295 16001, direktval 02951 63386
e-post     tyoehtosopimukset.stm[at]gov.fi    

 

1/2017

23.03.2017