BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet
Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen genom ett skriftligt besvär.
Beslutet får överklagas på den grund att beslutet är lagstridigt. Besvärsskriften skall riktas till besvärsmyndighet och den skall lämnas till nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan inom besvärstiden.

Besvärsrätt
Enligt 10 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001) har den som ingått kollektivavtalet i fråga samt de arbetsgivar- och arbetstagarföreningar som senare har anslutit sig till avtalet, var och en särskilt, samt varje arbetsgivare eller arbetstagare vars rättsliga ställning i ett anställningsförhållande är beroende av kollektivavtalets allmänt bindande verkan rätt att anföra besvär över beslutet om kollektivavtalets allmänt bindande verkan fattat av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan.

Besvärstid
Besvär skall anföras inom 30 dagar från att beslutet publicerats i Officiella tidningen. Själva publiceringsdagen räknas inte in i dessa 30 dagar. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden ännu följande vardag.

Besvärets innehåll
​​​​​​​I besvärsskriften ska anges

​​​​​​​- det beslut i vilket ändring söks

​​​​​​​- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt de grunder på vilka ändring yrkas

​​​​​​​- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv

​​​​​​​- ändringssökandes namn, hemkommun och telefonnummer

​​​​​​​- postadress och eventuell annan adress vart handlingar som hänföra sig till rättegången kan sändas.

​​​​​​​Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud eller ett rättegångsbiträde med tillstånd eller om besväret uppgjorts av någon annan person, ska i besvärsskriften även anges dennes namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.

Arbetsdomstolen ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna medan besvären är anhängiga.

Bilagor till besvärsskriften
​​​​​​​Till besvärsskriften skall fogas

- handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats  myndigheten     
- fullmakt för ombud, om ombudet inte är en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd.

Hur besvärsskriften skall lämnas in
​​​​​​​Besvären kan lämnas in personligen, per post som betald postförsändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller med ombud eller bud. Besvären skickas per post eller elektroniskt på avsändarens eget ansvar.

En besvärsskrift som sänds på annat sätt än med post eller en elektronisk dataöverföringsmetod ska föras till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor. Besvärsskriften skall komma fram senast den sista dagen av den utsatta tiden före tjänstetidens slut.
Registratorskontoret vid social- och hälsovårdsministeriet är öppet måndag till fredag kl. 8.00–16.15. Den elektroniska handlingen ska vara tillgänglig för social- och hälsovårdsministeriet i en mottagningsanordning eller ett datasystem så att meddelandet kan behandlas före klockan 16.15 den sista dagen av besvärstiden.

Social- och hälsovårdsministeriets kontaktuppgifter:
​​​​​​​​​​​​​​​​postadress     Box 33, 00023 Statsrådet

​​​​​​besöksadress Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors

​​​​​​​​​​​​telefon            växel 0295 16001, direktval 02951 63386

​​​​​​​​​​​​​e-post            [email protected]

Rättegångsavgift
​​​​​​​För behandlingen av ett ärende vid arbetsdomstolen tas med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) ut en rättegångsavgift. Avgiften är 2 120 euro.
Rättegångsavgiften för privatpersoner är 530 euro. I lagen om domstolsavgifter föreskrivs separat om fall där ingen avgift tas ut.

02/2022​​​​​​​