Ny behandling av ett lagkraftvunnet ärende

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan utreder på tjänstens vägnar alla riksomfattande kollektivavtals representativitet för varje avtalsperiod.

Efter det att nämndens beslut har vunnit laga kraft kan den som enligt 10 § har besvärsrätt genom skriftlig ansökan kräva att ärendet om fastställande av allmänt bindande verkan tas upp till ny behandling. Ny behandling kan krävas av dem som ingått kollektivavtalet i fråga samt de arbetsgivar- och arbetstagarföreningar som senare har anslutit sig till avtalet, var och en särskilt. Ny behandling kan också krävas av sådan arbetsgivare eller arbetstagare vars rättsliga ställning i ett anställningsförhållande är beroende av kollektivavtalets allmänt bindande verkan.

I ansökan skall visas att väsentliga ändringar har skett i förutsättningarna för fastställandet av kollektivavtalet. Till följd av ansökan fattar nämnden sitt beslut, och ändring i beslutet kan sökas hos arbetsdomstolen genom ett skriftligt besvär. 

I sitt avgörande 2007:21 ansåg högsta domstolen att det inte tillhörde högsta domstolens behörighet att undersöka en ansökan om upphävande av ett beslut som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan hade fattat. 

11.03.2013