Nämndens uppgifter

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har som uppgift är att fastställa vilka kollektivavtal som är allmänt bindande och vilka inte är allmänt bindande. Beslut om allmänt bindande verkan, allmänt bindande kollektivavtal och översättningar av allmänt bindande kollektivavtal till det andra nationalspråket ges ut i statens författningsdatabank Finlex. 

Även om kollektivavtalen ingås för en avtalsperiod åt gången, fattas inte beslut om deras allmänt bindande verkan för varje avtalsperiod. Om det nya kollektivavtalet kan anses vara samma beslut som det tidigare beslutet, i det avseende som avses i lagen om kollektivavtals allmänt bindande verkan, behövs vanligtvis inte ett nytt beslut. Beslutet om allmänt bindande verkan är giltigt tills nämnden antingen självständigt eller på grund av en ansökan för ny behandling har fattat ett annat beslut, eller tills arbetsdomstolen har behandlat besväret om nämndens nya beslut.

På grund av ändringar på kollektivavtalsfältet måste nämnden för fastställande överväga om förutsättningarna för fastställandet har förändrats eller om preciseringen av kollektivavtalen har medfört sådana ändringar som kräver nämndens behandling. En ny behandling krävs om kollektivavtalets tillämpningsområde förändras eller dess parter byts.  När avtalets tillämpningsområde förändras eller parter byts, kan avtalet inte anses vara samma avtal som det tidigare beslutet gällde. Därtill förutsätter till exempel helt nya kollektivavtal och kollektivavtal som är kombinationer av tidigare avtal att nya beslut om fastställandet fattas.

För att nämnden på ett adekvat sätt ska kunna följa utvecklingen på arbetsmarknaden och de ändringar som är viktiga med tanke på kollektivavtals allmänt bindande verkan, utreds representativiteten av alla riksomfattande kollektivavtal för varje avtalsperiod på samma sätt som när avtalet granskades för första gången. När väsentliga ändringar inte har skett konstaterar nämnden detta utan att fatta ett nytt beslut om kollektivavtalets allmänt bindande verkan. När en avtalspart byts eller kollektivavtalets tillämpningsområde förändras, även om förändringen är mycket liten, ska nämnden fatta ett nytt beslut om kollektivavtalets allmänt bindande verkan.

Ändring i ett beslut av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan får sökas genom besvär hos arbetsdomstolen. Besväret lämnas in till nämnden för fastställande, och nämnden vidarebefordrar besväret och sitt utlåtande om besväret till arbetsdomstolen. 

Sedan 1.10.2011 har nämnden för fastställande också haft som uppgift att se till att de allmänt bindande kollektivavtalen ges ut antingen på finska eller svenska, och att en översättning till det andra nationalspråket publiceras för varje allmänt bindande kollektivavtal. Om avtalsparterna inte fattar sitt kollektivavtal både på finska och svenska, låter nämnden översätta kollektivavtalet och publicerar sedan översättningen på Finlex.

11.03.2013