Sammansättning av nämnden

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande är verksam i samband med social- och hälsovårdsministeriet. Nämnden har självständigt beslutanderätt, oberoende av ministeriet. I 2 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001) föreskrivs om nämndens sammansättning och tillsättande. Nämnden består av en ordförande i bisyssla och två medlemmar i bisyssla samt av deras personliga ersättare. Ordföranden och dennes ersättare skall ha avlagt sådan examen som krävs för domartjänst, och de samt de övriga medlemmarna skall vara förtrogna med anställningsfrågor och arbetsförhållanden. Nämndens ordförande och övriga medlemmar samt deras ersättare skall utses bland personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.

Nämndens medlemmar utnämns av statsrådet för fem år i sänder. Den 6 maj 2021 utnämnde statsrådet följande personer som nämndens medlemmar för den tredje verksamhetsperioden, 1.6.2021 - 31.5.2026 (ersättarna i parentes):

Ordförande

  • hovrättspresident Tapani Vasama, Vasa hovrätt
  • (hovrättsråd Saini Siitarinen, Helsing­fors hov­rätt)

Medlemmar    

  •  professor Ulla Liukkunen, Helsingfors universitet
  • (tingsdomare Johanna Helminen, Östra Ny­lands tings­rätt)  
  • biträdande professor Jari Murto, Helsingfors universitet
  • (regeringsråd Nico Steiner, arbets- och näringsministeriet)            

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. De ärenden som behandlas vid nämnden bereds av lagstiftningsenhetens jurister vid social- och hälsovårdsministeriets avdelningen för arbete och jämställdhet. Där finns även annars nämndens byrå. Nämnden fattar sina beslut på föredragning. Den sekreterare som föredrar nämndens beslut skall ha sådan examen som krävs för domartjänst.