Översättning av kollektivavtal till svenska

Nämnden för fastställande av kollektivavtalens allmänt bindande verkan publicerar kollektivavtalets original på finska och svenska på Finlex. Om avtalsparterna inte har upprättat sitt kollektivavtal på de båda nationalspråken, låter nämnden översätta avtalet och publicerar sedan översättningen. Bara allmänt bindande kollektivavtal översätts och publiceras.

Nämnden har kommit överens med den översättningsbyrå som den använder, att byrån begär förbunden att lämna in sina kollektivavtal som Word-filer för att byrån ska kunna översätta texterna med hjälp av sitt översättningsminne-program. För att kunna förkorta tiden mellan det att ett kollektivavtal ingås och översättas begär man att avtalsparterna utan dröjsmål skickar sina kollektivavtal till översättningsbyrån när byrån ber om filen. Begäran grundar sig alltid på en beställning av nämnden för fastställande.

Nämnden skickar den färdiga översättningen till parterna för granskning. Eventuella korrigerings- eller förbättringsförslag ska ges inom två månader efter att översättningen skickas till granskning. Korrigering av andra fel än entydiga skrivfel förutsätter att alla avtalsförbunden har föreslagit samma ändring. Avtalsparterna ska lämna in sina eventuella korrigeringsförslag som ett gemensamt ställningstagande. De korrigeringsförslag som alla parterna inom två månader har framfört inkluderas som sådana i den översättning som publiceras. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan publicerar den slutliga översättningen i pdf-form på Finlex. 

11.03.2013