Översättning av kollektivavtal till svenska

Nämnden för fastställande av kollektivavtalens allmänt bindande verkan publicerar kollektivavtalets original på finska och svenska på Finlex. Om avtalsparterna inte har upprättat sitt kollektivavtal på de båda nationalspråken, låter nämnden översätta avtalet och publicerar sedan översättningen. Bara allmänt bindande kollektivavtal översätts och publiceras.

Kollektivavtalet levereras till ministeriet i pdf-format.

Nämnden skickar den färdiga översättningen till parterna för granskning. Eventuella korrigerings- eller förbättringsförslag ska ges inom två månader efter att översättningen skickas till granskning. Korrigering av andra fel än entydiga skrivfel förutsätter att alla avtalsförbunden har föreslagit samma ändring. Avtalsparterna ska lämna in sina eventuella korrigeringsförslag som ett gemensamt ställningstagande. De korrigeringsförslag som alla parterna inom två månader har framfört inkluderas som sådana i den översättning som publiceras. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan publicerar den slutliga översättningen i pdf-form på Finlex.