Upplysningsplikt

1 Skyldigheter som föreskrivs i lagen om kollektivavtal

I 2 § i lagen om kollektivavtal föreskrivs om en skyldighet för parterna i ett kollektivavtal att inlämna vissa uppgifter till social- och hälsovårdsministeriet.

Den som på arbetsgivarsidan är part i ett riksomfattande kollektivavtal skall inom en månad efter det att avtalet undertecknats sända det både i kopia och i elektronisk form till social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetsgivar- och arbetstagarförbunden som är parter i ett riksomfattande kollektivavtal är skyldiga att inlämna vissa uppgifter om antalet medlemsföretag i förbunden och om antalet arbetstagare anställda hos dessa företag. Dessutom skall en enskild arbetsgivare som med en riksomfattande arbetstagarförening avtalar om att arbetsgivaren iakttar bestämmelserna i ett kollektivavtal lämna uppgift om antalet de arbetstagare anställda av arbetsgivaren som omfattas av avtalet. Likaså skall man anmäla till ministeriet om man efteråt ansluter sig till ett kollektivavtal, blir part i ett avtal eller om ett kollektivavtal upphör att gälla några eller alla parter.

2 Utgivande av beslut om allmänt bindande verkan och av kollektivavtal med allmänt bindande verkan i informationsnätet

Beslut om kollektivavtals allmänt bindande verkan utges på finska och svenska i Statens författningsdata på Internetadressen www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto. Utöver besluten utges de allmänt bindande kollektivavtalen med svensk översättning. Andra kollektivavtal utom de som fastställts som allmänt bindande utges inte i detta sammanhang.

3 Arbetsgivarpartens skyldighet att inlämna uppgifter
3.1 Sändandet av kollektivavtal både i skriftlig och elektronisk form

Kollektivavtalet sänds till social- och hälsovårdsministeriet inom en månad efter att det har undertecknats, både i tryckt eller annan skriftlig form och i elektronisk form. Kollektivavtal som sänds i elektronisk form skall innehålla hela avtalet med alla bilagor som iakttas som en del av avtalet. Lättast är det att sända kollektivavtalet som en bilaga till ett s-postmeddelande.

Kollektivavtalet sänds till ministeriet i pdf-form, eftersom kollektivavtalen utges i pdf-form i författningsdatabanken och avsikten inte är att bearbeta eller på annat sätt behandla avtalet i ministeriet. För att säkerställa att avtalets innehåll bevaras kan man sända avtalet skrivskyddat. Om det inte är möjligt att använda pdf-form, kan man i stället använda rtf-form eller något annat särskilt överenskommet format. Då måste man fästa särskild uppmärksamhet vid tabeller och se till att de bevaras i korrekt form oberoende av olika bildskärms- och skrivarinställningar.

Om ett kollektivavtal inte har utarbetats på svenska, skall kollektivavtalet sändas till ministeriet även i word-form för eventuell översättning till svenska.

Uppgifter om kollektivavtalet

Avtalsparterna skall också sända till ministeriet en svensk version av avtalsparternas namn och kollektivavtalets namn. Dessutom är det nödvändigt att avtalsparterna särskilt anger vissa identifieringsuppgifter om avtalet, även om dessa i allmänhet står att finnas i själva avtalet. 
Samtidigt som kollektivavtalet i elektronisk form sänds till ministeriet skall följande uppgifter om avtalet anges:

 • Kollektivavtalets namn på finska

Kollektivavtalet skall namnges både för beslutet om allmänt bindande verkan och för den förteckning över kollektivavtal som uppgörs för Internet.

 • Kollektivavtalets namn på svenska

Besluten utges också på svenska, varför en översättning av namnet behövs från parterna.

 • Namn på kollektivavtalets arbetsgivarparter
 • Namn på kollektivavtalets arbetstagarparter
 • Namn på kollektivavtalets arbetsgivarparter på svenska
 • Namn på kollektivavtalets arbetstagarparter på svenska
 • Datum för kollektivavtalets undertecknande
 • Datum för kollektivavtalets ikraftträdande
 • Datum för kollektivavtalets utgång
 • Uppgift om vilket kollektivavtal som ersätts av ifrågavarande kollektivavtal

Denna uppgift är särskilt viktig om avtalet har föregåtts av ett avtal med ett annat namn eller om branscher som omfattats av ett eller flera tidigare avtal har inkluderats i avtalets tillämpningsområde. Även om det nya avtalet hade samma namn som det tidigare, skall giltighetstiden för det tidigare avtalet anges.

 • Uppgift om ombyte av parterna eller om eventuella ändringar i parternas namn
 • Uppgift om till vilken centralorganisation parten hör
 • Kontaktuppgifter

Partens adress, telefon och elpostadress; kontaktuppgifterna för frågor i anslutning till avtalet; eventuell webbplatsadress.

3.3 Uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

Arbetsgivarparten i ett riksomfattande kollektivavtal skall vid varje kollektivavtal sända uppgifter om antalet medlemsföretag och antalet arbetstagare anställda hos företagen.

Uppgifterna om antalet medlemsföretag skall vara grupperade enligt de kollektivavtal som tillämpas på företagen. Ytterligare måste man ange när antalen har beräknats eller insamlats och vilken period de gäller.

Uppgifterna om antalet arbetstagare anställda hos företagen skall vara grupperade enligt de avtal som tillämpas på arbetstagarnas anställningsförhållanden. Ytterligare måste man ange när antalen har beräknats eller insamlats och vilken period de gäller.

3.4 Anmälan om anslutning till kollektivavtalet

Om en enskild arbetsgivare särskilt avtalar skriftligen med en arbetstagarförening om att arbetsgivaren iakttar bestämmelserna i ett riksomfattande kollektivavtal, skall arbetsgivaren till social- och hälsovårdsministeriet sända en utredning om antalet arbetstagare som omfattas av det avtal som arbetsgivaren ingått.

Om en arbetsgivare, en förening av arbetsgivare eller en förening av arbetstagare efteråt ansluter sig till ett kollektivavtal eller om innehavaren av ett företag enligt 5 § i lagen om kollektivavtal blir part i ett kollektivavtal eller om ett kollektivavtal upphör att gälla några eller alla parter, skall den som på arbetsgivarsidan är part i avtalet inom en månad sända anmälan om detta till social- och hälsovårdsministeriet.

4 Medlemsuppgifter som arbetstagarparten skall inlämna

Den som på arbetstagarsidan är part i ett riksomfattande kollektivavtal skall till ministeriet sända uppgifter om antalet sina medlemmar anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Antalet skall omfatta bara arbetstagare i arbete men inte till exempel arbetslösa eller pensionerade medlemmar. Antalet medlemmar skall anges skilt för varje kollektivavtal. Dessutom skall man ange när antalen har beräknats eller insamlats och vilken period de gäller.

5 Övriga uppgifter

Utöver uppgifterna som skall inlämnas enligt lagen är det önskvärt att i samband med de ovan nämnda uppgifterna inlämna även vissa andra uppgifter för att undvika separata förfrågningar och därigenom minska ömsesidigt besvär. Sådana är bl.a. uppgifterna om vilka typers företag som är medlemmar i de förbund och andra föreningar som är bundna av kollektivavtalet samt uppgifterna om ändringar i medlemskåren och om betydelsefulla företagsarrangemang bland arbetsgivarna. Därtill är det ofta nödvändigt att få partens uppskattning av hela arbetstagarantalet inom avtalets tillämpningsområde samt uppskattningens grunder.

6 Hur uppgifterna sänds

Grunddatablankett om kollektivavtal kan ifyllas i elektrisk form (grunddatablankett om kollektivavtal).

Postadress: Social- och hälsovårdsministeriet,  PB 33, 00023 Statsrådet
Elpostadress:  tyoehtosopimukset.stm[at]gov.fi

Tilläggsuppgifter om ärendet ges av

 

Frågor som gäller inlämnandet av uppgifter:

Antti Rautio, 02951 63386, antti.rautio[at]gov.fi